Skontaktuj się z nami
tel.: (32) 790 95 96, biuro@mojtlumacz.eu

tel.: (32) 790 95 96
biuro@mojtlumacz.eu

Znajdujesz się tutaj: Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz > Regulamin

Regulamin

Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych przez biuro tłumaczeń

“Mój Tłumacz”

§ 1 Warunki ogólne

 1. Korzystając z usług Biura Tłumaczeń "Mój Tłumacz" dalej zwanego Biurem , Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.

 2. Właścicielem Biura tłumaczeń "Mój Tłumacz" jest Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Stawiarski z siedzibą : ul. ks. J. Gałeczki 38/123 41-500 Chorzów. NIP 6272410152.

 3. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest publikowany na stronie internetowej Biura.

 4. Biuro wraz ze stroną zlecająca tłumaczenie mogą stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 5. Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, jak również w cenniku usług.

 6. Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe, specjalistyczne oraz przysięgłe.

 7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze złożonym Zamówieniem na wybraną Usługę.

 8. Tekst tłumaczenia nie jest w żaden sposób korygowany ani poprawiany. Jest jedynie odwzorowaniem tekstu w języku źródłowym, co za tym idzie nie narusza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2 Podjęcie zlecenia oraz wykonywanie tłumaczeń pisemnych

 1. Przed realizacją tłumaczenia biuro wykonuje bezpłatną wycenę podając ostateczną cenę za wykonanie usługi oraz jasno określa termin wykonania zlecenia.

 2. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia, bez podania przyczyny.

 3. Dopiero po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego przygotowanej prze Biuro wyceny, rozpoczyna się proces realizacji zlecenia.

 4. Potwierdzenie realizacji zlecenia zostaje wysyłane drogą elektroniczną.

 5. Formularz zamówienia powinien zostać podpisany przez Zleceniodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.

 6. Za początek realizacji zlecenia tłumaczenia przyjmuje się godzinę 0:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia zlecenia tłumaczenia do realizacji.

 7. Termin realizacji standartowego zlecenia nie obejmuje sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych.

 8. Stawki oraz terminy tłumaczeń ekspresowych ustalane są indywidualnie.

 9. Strona obliczeniowa w tłumaczeniu specjalistycznym oraz zwykłym obejmuje 1600 znaków wraz ze spacjami. Obliczana na podstawie wskaźnika edytora tekstu Open Office.

 10. Strona obliczeniowa w tłumaczeniu przysięgłym obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami.

 11. Minimalna jednostką rozliczeniową jest 0,5 strony tłumaczeniowej. Rozliczanie ilości tłumaczonych stron następuje w zaokrągleniu do 0,5 strony w górę.

 12. W przypadku osoby prawnej podane cenny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT.

 13. Dla osób prawnych wysyłany jest formularz zamówienia który jest dowodem zlecenia tłumaczenia – na podstawie danych wpisanych do formularza zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 14. Biuro jest płatnikiem podatku VAT. Natomiast w przypadku klientów zagranicznych do wartości zlecenia nie jest doliczany podatek VAT.

 15. Biuro tłumaczeń może wpisać Klienta uchylającego się od płatności do Krajowego Rejestru Długów (KRD).

 16. Stawki za tłumaczenie zwykle określone jest w cenniku, natomiast Biuro zastrzega sobie możliwość zwiększenia stawki za tłumaczenie specjalistyczne. W zależności od stopnia komplikacji ( od 10% do 30%).

 17. Faktura VAT zostaje wystawiona po wykonanym tłumaczeniu z 14-dnowym terminem płatności I zostaje wysłana drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.

 18. Płatności bezgotówkowe realizowane są za pośrednictwem systemu Dotpay. Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą mailową unikalny, bezpieczny link Dotpay celem dokonania płatności. Potwierdzenie płatności przekazywane jest Zamawiającemu drogą elektroniczną. Pozostałe dostępne formy płatności są wyszczególnione na stronach internetowych biura.

§ 3 Reklamacje na wykonanie tłumaczenie

 1. Uwagi powinny być konkretne i ścisłe, i powinny dotyczyć błędów, powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego (błąd leksykalny lub gramatyczny).

 2. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamacje wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu.

 3. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej (pocztą bądź email).

 4. Reklamacja uwzględniana jest tylko wówczas, gdy nie zostanie przekroczony termin płatności za wykonane tłumaczenie.

 5. Odwołując realizacje tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prace rzeczywiście wykonana do momentu odwołania realizacji zlecenia, oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Biuro.

 6. W przypadku uznania reklamacji za słuszna Biuro zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia jednak z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie.

 7. Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji.

 8. Biuro tłumaczeń ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone dokumenty do wysokości wartości tłumaczenia.

§ 4 Warunki końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 Sierpnia 2011r.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące.

Nasi klienci:
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz
© Biuro tłumaczeń Mój Tłumacz - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.

Płatności obsługuje
dotpay
Płatności online
Rozliczenia kartą kredytową i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum
Rozliczeniowego Dotpay
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij